• +855 (0) 17 300 300
id Name
8
Pachem
March 01,2016
Implantology

(ភ្នំពេញ)៖ ពេលបាត់បង់ធ្មេញ គ្រប់គ្នាតែងតែបារម្ភថា នឹងប៉ះពាល់ដល់ធ្មេញធម្មជាតិផ្សេងទៀត រាល់ពេលដែល ទទួលសេវ...

បាត់មួយដាក់មួយ៖ «បច្ចេកទេសដាក់ធ្មេញ មិនប៉ះពាល់ដល់ធ្មេញធម្មជាតិ និងចំណេញថវិកា​ រហូតដល់ជិត៤០០ដុល្លារ»

(ភ្នំពេញ)៖ ពេលបាត់បង់ធ្មេញ គ្រប់គ្នាតែងតែបារម្ភថា នឹងប៉ះពាល់ដល់ធ្មេញធម្មជាតិផ្សេងទៀត រាល់ពេលដែល ទទួលសេវាដាក់ធ្មេញ ប៉ុន្តែបច្ចេកទេសដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត និងមិនប៉ះពាល់ ដល់ធ្មេញធម្មជាតិត្រូវ បានរកឃើញ និងពេញនិយមនៅតាមបណ្តា ប្រទេសជឿនលឿន នោះគឺការដាំបង្គោលក្នុងឆ្អឹង (Dental Implant) ។ នេះបើតាម​ការ បញ្ជាក់របស់លោកទន្តបណ្ឌិត ញាណ ភិរម្យ ប្រធានក្រុមទន្តបណ្ឌិត នៃមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម។ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ចុង ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ នេះ លោកអ្នកនឹងចំណេញ ថវិកា​ហូតដល់ ៣៩៧.៥០ដុល្លារអាមេរិក ពីមន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម សម្រាប់សេវាកម្មនេះ។ លោកទន្តបណ្ឌិតបានបន្តទៀតថា​ សារៈសំខាន់នៃបច្ចេកទេសនេះ គឺបាត់ធ្មេញមួយ យើងដាំធ្មេញតែមួយ ជំនួសប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនប៉ះពាល់ដល់ធ្មេញ ធម្មជាតិដែលនៅសងខាងឡើយ។ លើសពីនេះ បច្ចេកទេសដែលកំពុង ល្បីល្បាញក្នុងពិភពលោកនេះ ធ្វើឲ្យធ្មេញដែលដាក់នោះរឹងមាំ និងជាប់បានយូរឆ្នាំ។ លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា នៅតាមបណ្តាប្រទេសជឿនលឿន ប្រជាពលរដ្ឋគេ មានជីវភាពធូរធា​ ហើយការយល់ដឹងរបស់គេខ្ពស់ ដូចនេះហើយអ្នកជំងឺនៅទីនោះ បានជ្រើសរើស និងទុកចិត្តបច្ចេកទេសនេះ។ សម្រាប់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន ប្រជាជន ចាប់ផ្តើមយល់ដឹងច្រើន ហើយគេក៏កំពុងចាប់អារម្មណ៍ បច្ចេកទេសថ្មីនេះដែរ។ លោកទន្តបណ្ឌិត ដែលមានបទពិសោធន៍ជិត២០ឆ្នាំរូបនេះ បានបន្តទៀតថា មានប្រព័ន្ធរាប់រយ ដែលគេប្រើប្រាស់សម្រាប់ការដាំបង្គោលធ្មេញ ក្នុងឆ្អឹងនេះ ហើយនៅ មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម បានជ្រើសរើសប្រព័ន្ធ តែបីប៉ុណ្ណោះ ដែលប្រព័ន្ធនោះរួមមាន Straumann របស់ប្រទេសស្វីស (លំដាប់ថ្នាក់លេខ១ ក្នុងលោក) ប្រព័ន្ធ Nobel Biocare របស់អាមេរិក (លំដាប់ថ្នាក់លេខ១ នៅអាមេរិក) និងប្រព័ន្ធ Osstem របស់ប្រទេសកូរ៉េ (លំដាប់ថ្នាក់លេខ១ នៅអាស៊ី)។ ចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ខាងមុន មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិម បានផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃ រហូតដល់២៥ភាគរយ និងឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការ ពិគ្រោះ និងការថតអ៉ិចរ៉េ ដែលអតិថិជនទាំងអស់ អាចសន្សំថវិការហូតដល់ ៣៩៧.៥០ ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយបង្គោល។ សម្រាប់ព័ត៌មានលំអិត សូមទំនាក់ទំនង មន្ទីរព្យាបាលធ្មេញបស្ចិមគ្រប់សាខា (ភ្នំពេញ និងសៀមរាប) ឬទូរស័ព្ទលេខ ០១៧ ៣០០ ៣០០ និង ០២៣ ៩៩៦ ៨៨៨៕

9
Pachem
January 06,2016
Orthodontic

Your smile is your greeting to the world. Not everyone is born with beautiful teeth. Crooked teeth or spaces between the teeth may be a source of embarrassment or self -consciousness. Improperly aligned teeth and jaws called a “malocclusion” also can lead to tooth decay and a host of ...

Good Dental Health Starts Early

Your smile is your greeting to the world. Not everyone is born with beautiful teeth. Crooked teeth or spaces between the teeth may be a source of embarrassment or self -consciousness. Improperly aligned teeth and jaws called a “malocclusion” also can lead to tooth decay and a host of sometimes painful dental disorders. What would you like to know about Orthodontics? Inside are answers to some of the most commonly asked questions about Orthodontics.

10
Pachem
November 07,2015
Invisalign

Not many people know about Orthodontics, not many dentists know about Invisalign and even some orthodontists don’t know much what Invisalign update is. The long experience Invisalign doctors and a large number of Invisalign patients treated are necessary to achieve the satisfied results. Al...

November 07,2015

Not many people know about Orthodontics, not many dentists know about Invisalign and even some orthodontists don’t know much what Invisalign update is. The long experience Invisalign doctors and a large number of Invisalign patients treated are necessary to achieve the satisfied results. Align Technology, Inc., founded in Mar 1997, is engaged in the design, manufacture and marketing of Invisalign, a proprietary system for treating malocclusion, or the misalignment of teeth. The Invisalign system has two components: ClinCheck and Aligners. In Jul 1999 – Commercial sales of Invisalign Full commenced in the US. The traditional, Invisalign Full is intended to be used as a complete treatment for a broad range of malocclusions. Invisalign is a system that uses 3D modeling software and cutting-edge manufacturing technology to provide a clear, removable solution for straightening teeth. Invisalign is effective at treating a wide variety of orthodontic issues. Invisalign has changed the face of orthodontics. Instead of wires attached to your teeth, Invisalign can now straighten your teeth invisibly.

11
Pachem
January 04,2016
Ecligner

Traditional brackets are out of fashion. The future of a nearly invisible tooth correction has become reality. e-Cligner® aligners are transparent and therefore hardly visible, offering our patients many advantages. Compared to traditional brackets, e-Cligner® aligners can be removed at a...

Welcome to the world of invisible aligners

Traditional brackets are out of fashion. The future of a nearly invisible tooth correction has become reality. e-Cligner® aligners are transparent and therefore hardly visible, offering our patients many advantages. Compared to traditional brackets, e-Cligner® aligners can be removed at any time, are for more comfortable to wear, and shorten the length of treatment.

12
Pachem
January 05,2016
Periodontics

Because of the long-term benefits! Implants are aesthetic, functional, and comfortable. Implants help maintain bone health by replacing your tooth root and integrate with your jawbone so your bone is better preserved. Gums and bone can recede around implant leave a visible defect lead to a collap...

WHY GET DENTAL IMPLANT?

Because of the long-term benefits! Implants are aesthetic, functional, and comfortable. Implants help maintain bone health by replacing your tooth root and integrate with your jawbone so your bone is better preserved. Gums and bone can recede around implant leave a visible defect lead to a collapsed and unattractive smile when they are placed inappropriate way. If you decide to get a dental implant, consult with your periodontist for having the best result Periodontist is specializes in prevention, diagnosis and treatment of gum disease and in surgical placement and maintenance of implant

13
Pachem
November 07,2015
Cosmetic Dentistry

While traditional dentistry focuses on oral hygiene and preventing, diagnosing and treating oral disease, cosmetic dentistry focuses on improving the appearance of a person’s teeth, mouth and smile. In other words restorative, general and/or family dental practices address dental problems t...

November 07,2015

While traditional dentistry focuses on oral hygiene and preventing, diagnosing and treating oral disease, cosmetic dentistry focuses on improving the appearance of a person’s teeth, mouth and smile. In other words restorative, general and/or family dental practices address dental problems that require necessary treatment, whereas cosmetic dentistry provides elective – or desired – treatments or services Cosmetic den, Dental cosmetics Our dental cosmetics service focuses on improving the appearance of teeth, mouth and smile, providing safe, restorative treatments to give you a more attractive smile. The following choices are offered in this service: Bleaching: involves whitening teeth with peroxide to change the natural tooth color. Laser bleaching: utilizes light energy to remove stains and discoloration from teeth; plasma light technology improves the teeth color, and makes them look “whiter”. Skyce or tooth jewelry: uses a strong and long-lasting adhesive to safely, painlessly and non-invasively attach ‘jewels’ to teeth, adding instant sparkle to your smile

14
Pachem
November 07,2015
Oral Surgery

Oral and maxillofacial surgery is surgery to correct a wide spectrum of diseases, injuries and defects in the head, neck, face, jaws and the hard and soft tissues of the oral and maxillofacial region. An oral and maxillofacial surgeon is a regional specialist surgeon treating the entire craniomax...

Oral Surgery

Oral and maxillofacial surgery is surgery to correct a wide spectrum of diseases, injuries and defects in the head, neck, face, jaws and the hard and soft tissues of the oral and maxillofacial region. An oral and maxillofacial surgeon is a regional specialist surgeon treating the entire craniomaxillofacial complex: anatomical area of the mouth, jaws, face, skull, as well as associated structures.

OUR CERTIFICATION
Treatment
Patient Care
Get In Toch